Podmienky

 

DSC_1007

Cena za starostlivosť o dieťa je 280,- Euro mesačne. V cene je zahrnutá iba starostlivosť o dieťa. Táto suma bude poskytovateľovi vyplatená do 8. dňa v mesiaci a to na základe vystavenej faktúry zo strany poskytovateľa.

V uvedenej cene je zahrnutá opatera dieťaťa cez pracovné dni v čase od 7:00 do 17:00, nad rámec stanovených hodín bude poskytovateľ účtovať 5,- Euro za každú začatú hodinu.

Zariadenie nie je platcom DPH.

V prípade neprítomnosti dieťaťa alebo náhleho ukončenia dochádzky sa manipulačný poplatok nevracia.

Strava je podávaná 3x denne. Stravná jednotka je stanovená na 3 Eura/deň, nie je zahrnutá v cene starostlivosti o dieťa.

Zariadenie sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné predpisy pri poskytovaní opatery dieťaťa. Zariadenie má právo neprevziať dieťa do opatery, ak dieťa vykazuje známky bežnej choroby alebo inej choroby infekčného charakteru.